Agenda Gemeenteraad

Van 22 FEBRUARI 2024

 

Aanwezig :

Bart Dusart - voorzitter

Chris Vervliet - burgemeester

Tinne Alaerts, Maarten Devroye, Guy Vanbelle - schepenen

Maurice Rodeyns, Christine Dejaeger, Pieter Cortoos, Stijn Langendries, Sonia Parent, Jan Vanautgaerden, Nicolas Bollion, Thijs Van Goidsenhoven, Pascal Meeus, Marie-Rose Barbier, Nawfal Baaza - raadsleden

Marleen De Coster - algemeen directeur

Verontschuldigd :

Janina Vandebroeck - schepen

Ine Stessens, Glenn Van Rillaer - raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

ONDERWIJS

 

1. Aanstelling vzw DOKO als aankoopcentrale overheidsopdrachten. Goedkeuring.

Feiten en context:

VZW DOKO, Guimardstraat 1 te Brussel, sluit raamcontracten af voor leden van het vrij gesubsidieerd onderwijs. De gemeente Boutersem is erkend door DOKO als lid.

 

Juridische grond:

Artikel 40, §2 DLB

artikel 47, §1, alinea 2 wet op overheidsopdrachten

 

Motivatie:

Door het aansluiten als lid bij vzw DOKO en deze organisatie aan te stellen als aankoopcentrale om voor de gemeente Boutersem overheidsopdrachten te plaatsen, kan de gemeente voor de schoolwerking  educatief - en knutselmateriaal (voornamelijk kleuters) en kantoor- en schoolmateriaal (voornamelijk voor lagere school)  interessante voorwaarden bekomen. De aanstelling houdt géén verplichting in tot een effectieve afname van deze raamovereenkomsten.

Na de positieve ervaringen met het raamcontract ICT en schoolmeubilair lijkt het aangewezen om ook voor de aankoop van educatief- en knutselmateriaal en kantoor- en schoolmateriaal via dit systeem te werken.

Door te werken via het DOKO raamcontract krijgt de gemeente toegang tot de interessante aankoopvoorwaarden en de vereenvoudigde procedure om tot aankoop over te kunnen gaan. De administratieve vereenvoudiging levert een tijdswinst op.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de aanstelling van vzw DOKO als aankoopcentrale voor overheidsopdrachten educatief - en knutselmateriaal en kantoor- en schoolmateriaal goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

OMGEVING

 

2. Verwerkingsovereenkomst Vastgoedinformatie Platform. Nieuwe formaliteiten decreetfase. Vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Vaststelling

Feiten en context:

Het Vastgoedinformatieplatform (VIP) is een generiek gegevensdelingsplatform dat de uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk maakt. Het Vastgoedinformatieplatform realiseert één centraal aanvraag- en afleverloket en stelt een dossier vastgoedinformatie samen. Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en

administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieu informatie en andere informatie over het perceel en onroerend goed moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties. Het Vastgoedinformatieplatform brengt daar verandering in. Dit generiek gegevensdelingsplatform maakt een eenvoudige uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk. De verschillende aanvragers kunnen de informatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het platform verzamelt data uit de aangesloten, centrale bronnen waarna de bevoegde gemeente het dossier verrijkt via het platform en na een kwaliteitscontrole het dossier aflevert aan de aanvrager.

 

Op 3 oktober 2022 ging het Vastgoedinformatieplatform van start voor notarissen en

vastgoedmakelaars in de eerste aangesloten gemeenten.  Het is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, de vastgoedsector (CIB en Fednot ) en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer. Op 1 januari 2024 ging de decretale verplichting in en zullen alle aanvragen in Vlaanderen via het platform verlopen. Vanaf dan zullen ook burgers terecht kunnen op het platform.

 
Juridische grond:

Artikel 173 van de Grondwet

Artikel 40, §3, Decreet Lokaal Bestuur; de gemeenteraad stelt de reglementen vast

Artikel 21, eerste lid, van het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform

Artikelen 5.2.1, 5.2.5, 5.2.6 en 5.2.7 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009

Gemeenteraadsbeslissing dd. 31.01.2019, punt 6, retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning

Het Vastgoedinformatieplatform beheerd door het Vlaams Datanutsbedrijf (ook "Athumi" genoemd) zoals geregeld in het Decreet van 22 december 2023 over het Vastgoedinformatieplatform

 

Motivatie:

Aanvragers wensen informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder gemeenten, centraal en gebundeld te ontvangen. De gemeente Boutersem vindt het belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. Hiervoor kunnen notarissen en vastgoedmakelaars bij de gemeente informatie over onroerende goederen aanvragen. Als gemeente willen we de informatie over onroerende goederen efficiënter en veiliger delen, daarom gaan we een samenwerking aan met het agentschap Digitaal Vlaanderen. Het verzamelen en ontsluiten, via het Vastgoedinformatie platform, van vastgoeddossiers op verzoek van aanvragers, zoals in eerste instantie notarissen en vastgoedmakelaars, is voor de stad een administratieve last en brengt een bijhorende kost met zich mee. De gemeente Boutersem wenst de kost voor het verzamelen van vastgoedinformatie en het ontsluiten van vastgoeddossiers op de aanvrager te verhalen. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd om dit retributiereglement goed te keuren. Het retributiereglement in bijlage maakt integraal deel uit van dit besluit.

 

 

 

Vanaf de decreetfase zullen athumi en de lokale besturen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor wat betreft het ter beschikking stellen van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’. Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving is het hierbij noodzakelijk dat er tussen athumi en elk lokaal bestuur een overeenkomst voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken opgemaakt en ondertekend wordt. Gezien Athumi eveneens zal instaan voor het innen van de gemeentelijke retributies vereist dit een verwerkersovereenkomst. Deze wordt eveneens in bijlage gevoegd ter goedkeuring.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1.  De gemeenteraad keurt de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst in bijlage tussen de gemeente Boutersem en Athumi goed.

 

Artikel 2. De gemeenteraad stelt het retributiereglement vastgoedinformatie in bijlage  vast.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links 20240222_retributiereglement_VIP.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

OMGEVING

 

3. Aanpassing van het retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning. Vaststelling.

Feiten en context:

Gemeenteraadsbesluit d.d. 31.01.2019; goedkeuring retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning. Bepaalde tarieven van onder andere het verzenden van aangetekende zendingen liggen hoger dan bij het opmaken van het huidig geldende retributiereglement.

 

Juridische grond:

Decreet Lokaal Bestuur artikel 40, §3 en artikel  41, 14°; gemeenteraad stelt de retributiereglementen vast

Decreet Lokaal Bestuur artikel 286 en 287; wijze van bekendmaking besluitvorming

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Decreet Algemene bepalingen Milieubeleid

Decreet van 25 april 2004 betreffende omgevingsvergunning

Decreet Vastgoedinformatieplatform dd. 23.12.2023

 

Motivatie:

Sinds de goedkeuring in 2019 van het geldende retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning zijn de tarieven bij Bpost  voor aangetekende zendingen met bijna 2 euro gestegen.  Ook de tarieven voor de publicatie van advertenties zijn afhankelijk van de geldende marktprijzen. In periodes met veel openbare onderzoeken loopt het verschil tussen effectief uitgegeven kosten en ontvangen retributie op.

Bijgevolg wordt voorgesteld het geldende retributiereglement aan te passen aan de gewijzigde context en deze twee tarieven gelijk te schakelen aan de effectieve kostprijs.

 

Financiële gevolgen:

De inkomsten van deze retributie worden ingeschreven op de exploitatiekredieten op 2024/ACT-000000/0119-00/7020999/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit: de gemeenteraad stelt aanpassing van onderstaand retributiereglement vast

 

Artikel 1

Met ingang van 01 maart 2024 en voor onbepaalde duur wordt een retributie geheven op het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktenamen meldingen op onroerende goederen in het kader van het decreet betreffende de omgevingsvergunning:

        Aanvragen tot omgevingsvergunning

        Voor stedenbouwkundige handelingen met medewerking van architect

          € 50,-

        Voor stedenbouwkundige handelingen zonder medewerking van architect

          € 30,-

        Met betrekking tot de exploitatie van een vergunningsplichtige ingedeelde inrichting of activiteit (= klasse 1 of 2)

          € 125,-

        Verkavelingsaanvragen

        Zonder wegenaanleg      €50,-

        met wegenaanleg       € 100,-

        per bijkomend lot     € 20,-

        Bijstelling van een verkavelingsvergunning   € 50,-

        Melding van projecten conform het decreet betreffende de omgevingsvergunning of milieu klasse 3                                                                                                                              € 25,-

        Verstrekken van inlichtingen en het verlenen van attesten op onroerende goederen

        Uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister  € 100,- per                                                                                                                    kadastraal perceel

        Stedenbouwkundig attest     € 25,-

 

Artikel 2

De kosten voor het openbaar onderzoek in toepassing van aanvragen onder art. 1 worden vastgesteld op:

        Affiches (per stuk)     € 10,-

        Aangetekende zendingen    Geldende tarieven Bpost

        publicatie in regionaal dag- of weekblad  Geldende tarieven Regionaal dag-                                                                                                                  of weekblad

        informatievergadering     € 125,-

 

Artikel 3

Wanneer de gemeente administratieve taken uitvoert (openbaar onderzoek, ...) in aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet waar de Vlaamse overheid of de Provincie de vergunningverlenende overheid is, worden dezelfde retributiebedragen gehanteerd zoals vermeld in artikel 2 van dit besluit.

 

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en wordt vereffend door overschrijving op rekening van de gemeente Boutersem na ontvangst van de factuur.

 

Artikel 5

De verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

OMGEVING

 

4. Tracé wegenis - OMV_2023099149 - Kerkomsesteenweg fietspaden. Goedkeuring.

Feiten en context:

De provinciaal omgevingsambtenaar vroeg de gemeente Boutersem om advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2023099149 voor het aanleggen van fietsinfrastructuur langsheen de Kerkomsesteenweg.

 

Juridische grond:

De bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Omgevingsdecreet, de Vlaremwetgeving, het Handhavingsdecreet, het decreet Gemeentewegen en de uitvoeringsbesluiten.

 

Motivatie:

Dit project maakt geen deel uit van een verkaveling.

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 27/11/2023 tot en met 26/12/2023. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

Er worden geen bijkomende voorwaarden opgelegd.

Het project werd reeds gunstig geadviseerd door het college in zitting 9 januari 2024 en verstuurd naar de vergunningverlenende overheid, nl. de Provincie.

Op 05/02/2024 ontving de gemeente echter het verzoek van de Provincie om het dossier ook voor te leggen aan de gemeenteraad.

Het college wenst volgende aanpassing door te voeren: De verhoogde busopstapplaats ter hoogte van de halte Kapelstraat richting Kerkom dient vervangen te worden door een gewone busopstapplaats.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag tot omgevingsvergunning OMV_2023099149 voor het aanleggen van fietspaden en het uitvoeren van wegeniswerken langsheen de Kerkomsesteenweg, volgens bijgevoegd plan.

Artikel 2. De gemeenteraad keurt de aangevraagde wegeniswerken binnen het reeds goedgekeurde en vastgestelde rooilijn van 27/09/2018, goed mits rekening te houden met voormelde gemaakte aanpassing aan de busstelplaats Kapelstraat richting Kerkom.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

INFRASTRUCTUUR

 

5. Grondverwerving alternatief fietspad parallel met Smidstraat. Innameplannen - schattingsverslag - vooropgestelde verkoopbelofte. Totaalraming van aankoop gronden en aanstelling onderhandelaar. Goedkeuring

Feiten en context:

Door het beperkte gabarit op de Neervelpsestraat-Smidstraat-Stationsstraat tussen de Keizerstraat en de Brugstraat is het aanleggen van conforme fietspaden moeilijk zonder grotere onteigeningen van percelen en woningen te doen.

De Neervelpsestraat-Smidstraat-Stationsstraat maakt deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), waardoor conforme fietspaden een must zijn.

De gemeente Boutersem wenste daarom het BFF te verleggen. Intussen is het BFF reeds verlegd naar enkele trage wegen. Het doel is om een veilige en comfortabele fietsroute met conforme fietsinfrastructuur te voorzien.

Voor het nieuwe fietspad is (conform de bepalingen van het gemeentewegendecreet) een rooilijnplan opgemaakt en dit werd voorlopig vastgesteld op de GR van 25 mei 2023 en definitief vastgelegd op de GR van 18 september 2023.

 

Juridische grond:

Decreet houdende de gemeentewegen, 03/05/2019

Procedure voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Bijlage bij het schrijven inzake rol Provincie Vlaams-Brabant ikv procedures decreet Gemeentewegen, Goedgekeurd door de deputatie in zitting van 25 maart 2021.

Artikel 41 1° DLB; daden beheer onroerende goederen

Collegebeslissing dd 01.02.2022; goedkeuring gunning studie-opdracht BFF Smidstraat aan Sweco

 

Motivatie:

In het kader van de opdracht “Aanleg alternatief fietspad parallel met de Smidstraat -studieopdracht ” werd een bestek met nr. 2021/16 opgesteld door de Technische Dienst. Verschillende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Slechts één ondernemer SWECO BELGIUM SA, Rue D'arenberg 13, Bte 1 te 1000 Bruxelles, diende een offerte in. Het college wenst nu deze studie-opdracht uit te breiden met het voeren van de verkoopsonderhandelingen op basis van het opgemaakte schattingsverslag dd. 23.11.2023 door Interleuven. Hiervoor werd een offerte opgevraagd bij Sweco. De raming bedraagt 35.000 euro (exclusief btw).

 

In verdere uitvoering van het besluit van de gemeenteraad van 18 september 2023 en de benodigde innames legt het college  volgende documenten voor aan de gemeenteraad ter goedkeuring :

        het innemingsplan m.b.t. de grondinnemingen

        het schattingsverslag dd. 23.11.2023 voor de verschillende innames opgesteld door de intercommunale Interleuven

        Het totaal geraamde bedrag van 26.611,31 € voor de verwerving van de gronden

        het voorgestelde voorbeeld verkoopbelofte

        de lijst van eigenaars

        de offerte tot aanstelling onderhandelaar en opmaak van plaatsbeschrijvingen

        de aanstelling van het studiebureau Sweco om de onderhandelingen te starten

 

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het college notariskantoor Diels, Van Eylen & Grauls te Boutersem aanstellen als notaris om de aktes te verlijden.

 

Financiële gevolgen:

De kosten kunnen als volgt geraamd worden:

1) studiebureau voor het voeren van de onderhandelingen en het opstellen van plaatsbeschrijvingen: € 43.000 (inclusief btw)  De studiekosten zijn voorzien onder artikel: 2024/ACT-010101/0290-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-010101

Budget

Beschikbaar

Uitgave

Saldo

€ 125.000

€ 125.000

€ 43.000

€ 82.000

 

2) de verwerving van de gronden: € 26.700 en de aktekosten : 30*€ 1.400: €42.000. Deze kosten zijn voorzien onder artikel 2024/ACT-010101/0290-00/2202000/GEMEENTE/CBS/IP-010101

Budget

Beschikbaar

Uitgave

Saldo

€ 400.000

€ 400.000

€ 68.700

€ 331.300

 

Visum financieel directeur werd verleend op 08.02.2024.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het schattingsverslag van Interleuven dd. 23.1.2023.

 

Artikel 2. De gemeenteraad keurt de bijgevoegde plannen m.b.t. grondverwervingen - innameplannen en het ontwerp  verkoopbelofte goed.

 

Artikel 3. De gemeenteraad keurt de aansteling van Sweco voor de onderhandelingsopdracht en opstellen verkoopsbeloftes volgens ontwerp in bijlage goed.

 

Artikel 4. De gemeenteraad keurt de verwerving van gronden om het bovenfunctioneel fietspad Smidstraat te kunnen aanleggen voor en geraamd bedrag van 68.700 euro (aktekosten inclusief) goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

INFRASTRUCTUUR

 

6. Voorlopige vaststelling rooilijn fietspad Kerkomsesteenweg. Goedkeuring

Feiten en context:

Langsheen het tracé vanaf het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Lubbeeksestraat, lopende tot aan de overgang naar de bebouwde kom van Kerkom, is er momenteel geen fietsinfrastructuur aanwezig. Dit ondanks het feit dat er een snelheidsregime van 70 km/u geldt op dit deel van de Kerkomsesteenweg. De aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad zal het comfort en de veiligheid van de weggebruiker verhogen.

 

Voor de aanleg ervan wordt beroep gedaan op 90 % subsidiering vanuit het fietsfonds. Het project is geraamd op € 355.000,- waarvan € 40.000,- ten laste van de gemeente zal zijn.

De projectnota werd ter goedkeuring van de PSG van 21.04.2020 voorgelegd. De laatste aanpassingen aan de plannen werden goedgekeurd op de PSG van 08.02.2022.

 

Juridische grond:

Decreet houdende de gemeentewegen, 03/05/2019

Procedure voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Bijlage bij het schrijven inzake rol Provincie Vlaams-Brabant ikv procedures decreet Gemeentewegen, Goedgekeurd door de deputatie in zitting van 25 maart 2021

 

Motivatie:

Uitgangspunten ontwerp:

Momenteel zijn er geen fietsvoorzieningen aanwezig waardoor het voor de fietser onveilig en oncomfortabel is. Op kruispunten is de fietser kwetsbaar wegens slechte zichtbaarheid. Dit leidt tot de opgave om de fietser en de zachte weggebruiker in het algemeen meer veiligheid en comfort te bieden.

 

Momenteel kent het bovenvermeld tracé een sterk autominded uitzicht. Het wegbeeld wijzigt nauwelijks en domineert de omgeving. Een meer in zijn omgeving ingepaste herinrichting dringt zich op. Het lokaal versmallen van de rijbaan en het aanleggen van verhoogde fietspaden zal bijdragen tot het verlagen van de snelheid, evenals het inbrengen van poorteffecten om de agglomeratiegrens af te bakenen. Hierdoor zal niet enkel de snelheid verlagen maar ook de leesbaarheid verhoogd worden.

 

Concept:

Voor de twee verschillende, aanwezige snelheidsregimes op de Kerkomsesteenweg werd telkens een verschillend profiel gekozen. Dit zorgt voor een visueel en ruimtelijk verschil tussen beide gebieden en creëert meteen ook een poorteffect. Dit poorteffect wordt versterkt door plaatselijk gebruik te maken van een middengeleider.

Deze middengeleider dient ook als rustpunt om de oversteekbeweging te maken van een enkelrichtingsfietspad naar dubbelrichtingsfietspad. Het dient hierbij benadrukt te worden dat de fietser geen voorrang heeft. De bomen worden bewust niet op de middengeleider voorzien omdat ze de zichtbaarheid van de fietser naar de autobestuurder toe hinderen en ze mogelijk ook een belemmering kunnen betekenen voor het landbouwverkeer.

 

Het tracé ligt volledig buiten de bebouwde kom, tussen twee poorten in. Het heeft bijgevolg een snelheidsregime van 70 km/u. Er werd gekozen voor een profiel met een vrijliggende, verhoogde tweerichtingsfietspad met een breedte van 3 meter. De rijbaan behoudt zijn huidige breedte van 6 meter exclusief goten. Door aanleg van een tweerichtingsfietspad aan één zijde van de straat dienen hier géén woningen onteigend te worden en dient de bestaande gracht niet verlegd te worden. De ontdubbeling van het fietspad neemt plaats aan de poorten tot de bebouwde kom. Met deze aanleg van fietsinfrastructuur langsheen de Kerkomsesteenweg wordt een verbetering van de fietsveiligheid beoogd en een groter fietscomfort nagestreefd.

 

Er zullen op het tracé onteigeningen noodzakelijk zijn om voorliggend dossier te kunnen uitvoeren. Deze onteigeningen betreffen enkel stroken akkerland. Dit is noodzakelijk om het dubbelrichtingsfietspad en schrikstrook van minimaal 50 cm naast het fietspad te kunnen realiseren. In functie van de rooilijnen kan exact bepaald worden welke delen onteigend dienen te worden.

 

Het openbaar onderzoek wordt minstens aangekondigd conform artikel 17 DGW. De duur van het openbaar onderzoek bedraagt 30 dagen. Gedurende die periode moet het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan (artikel 17§3 DGW) ter inzage liggen in het gemeentehuis én gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. De gemeenteraad stelt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan fietspad Kerkomsesteenweg;  kruispunt Lubbeeksestraat - bebouwde kom Kerkom, goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

7. Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeenteraad vergaderde op 25/01/2024. De notulen van de vorige vergadering zijn terug te vinden in bijlage.

 

Juridische grond:

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur betreffende de werking van de gemeenteraad

 

Financiële gevolgen: geen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/01/2024 goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

8. Aanvaarding schenking 2 fotodoeken. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeenteraad van december 2023 benoemde de heer Eddy Verloes tot ereburger omwille van de internationale waardering voor zijn kunstfotografie. De heer Verloes zal in het weekend van 22 maart gehuldigd worden. Naar aanleiding hiervan besliste hij twee fotodoeken aan de gemeente te schenken. Zie voorbeeld in bijlage.

 

Juridische grond:

Artikel 41, 12° DLB; definitief aanvaarden van schenkingen en het aanvaarden van legaten.

 

Motivatie:

Gezien het feit dat de heer Verloes benoemd is als ereburger en internationaal vermaard, adviseert het college om deze schenking inderdaad te aanvaarden. De twee doeken van 2 meter op 2 meter zijn weersbestendig, dus gemakkelijk op te bergen indien nodig. De heer Verloes stelt voor de werken ook zichtbaar op te hangen, eventueel in de school of in  het cultureel centrum.

Het college stelt voor in samenspraak met de heer Verloes te bekijken waar deze werken gehangen kunnen worden en andere modaliteiten in onderling akkoord vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. Deze wordt op de gemeenteraad van maart ter goedkeuring voorgelegd.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de voorlopige aanvaarding van de schenking van deze 2 fotodoeken goed in afwachting van de goedkeuring van een definitieve schenkingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

FINANCIËN

 

9. Nominatieve subsidies 2023. Samana.

Feiten en context:

Met de invoering van BBC2020 worden de nominatieve subsidies niet meer automatisch toegekend bij vaststelling van het meerjarenplan. Daarom dient de gemeenteraad de nominatieve werkings- en investeringssubsidies afzonderlijk goed te keuren.

Nominatieve werkings- en investeringssubsidies zijn die subsidies die niet via een subsidiereglement of samenwerkingsovereenkomst worden toegekend.

De meerjarenplanaanpassing 2020-2025/2022-1 zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22.12.2022 vermeldt op pagina 126-127 het overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies.

 

Juridische grond:

Decreet lokaal bestuur artikel 41,23° stellende dat de volgende bevoegdheden niet aan het college kunnen toevertrouwd worden:

- het vaststellen van subsidiereglementen en het toekennen van nominatum subsidies.

 

Motivatie 

Deze nominatieve subsidie dient eerst goedgekeurd te worden door de gemeenteraad zodat de financiële dienst tijdig kan overgaan tot het doorstorten van de vermelde subsidies.

Het bestuur wil de werking van Samana ten volle ondersteunen omdat zij een belangrijke taak hebben in het tegengaan van de vereenzaming bij zieken en oudere mensen in onze gemeente.

Samana bezorgt ook elk jaar een verantwoordingsdossier.

 

Financiële gevolgen:

De toelage aan Samana voor een bedrag van €1.339,00 is voorzien op artikel ACT-050203/0909-00/ 6494000 voor 2023.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad besluit de uitbetaling van deze subsidie aan Samana goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

FINANCIËN

 

10. Tussenkomst voor gebruik kerk Boutersem door Yae'da. Goedkeuring.

Feiten en context:

Dansstudio Yae'da gebruikt sinds 2021 de kerk van Boutersem voor de werking van hun dansschool. Zij hebben exclusief gebruik van de kerk voor de exploitatie van hun werking.

Volgens de gebruikersovereenkomst met Kerkfabriek Heilige Maria Boutersem - en na gezamenlijk overleg - werd besloten om de maandelijkse vergoeding van 750 euro/maand op te splitsen in een vaste vergoeding van 350 euro per maand en een voorschot op de energiekosten van 400 euro per maand.

 

Voor 2023 werd het volgende betaald aan de kerkfabriek:

 12 x 350 euro = 4.200 euro huur

 12 x 400 euro =  4.800 euro voorschot energie

Het verbruik van water werd niet in rekening gebracht.

De kost voor energie bedroeg voor 2023 2.058,92 euro waarvan de kerkfabriek wederom 15% voor eigen rekening neemt (compensatie AED-toestel, verbruik elektriciteit/gas tijdens onderhoud voor de kerk). Deze 15% geeft een bedrag van 308,84 euro wat zorgt voor een kost voor Yae'da van  1.750,08 euro in plaats van het reeds betaalde voorschot van 4.800 euro.

 

De kerkfabriek betaalde bijgevolg een saldo van 3.049,92 euro terug aan Yae'da. Dit betekent dat Yae'da dan voor het jaar 2023 een totale vergoeding van 5.950,08 euro betaalt. De kerk is eigendom van de gemeente. Doordat ze nog niet ontwijd is valt ze nog onder het beheer van de kerkfabriek. De huurinkomsten gaan naar de kerkfabriek maar komen dan in mindering van de exploitatietoelage.

In het kader van gelijke behandeling van sportverenigingen wordt een tussenkomst in de huur van de kerk voorgesteld omdat zij een minder goed uitgeruste infrastructuur hebben dan zij zouden hebben in de sporthal.

 

Juridische grond:

Artikel 41,  23° DLB; toekennen nominatieve subsidies

 

Motivatie:

Als Yae'da een ruimte in de sport'o'droom zou huren, betalen zij 6 euro/uur voor de schoolsportzaal of 8 euro/uur voor de polyvalente (dans-)zaal.  In vergelijking met de polyvalente (dans-)zaal is de kerk een minder uitgeruste zaal.

In vergelijking met de schoolsportzaal kan men de kerk als gelijkwaardig beschouwen want in de sporthal:

- kunnen de materialen niet blijven staan

- kan er geen winkeltje uitgebaat worden

- is er geen wachtruimte voor de ouders tenzij in de cafetaria

- heeft men geen exclusief gebruik van de ruimte waardoor er geen andere activiteiten zouden georganiseerd kunnen worden.

De gemeente heeft ook een internetaansluiting in de kerk laten installeren.

Volgens de aangeleverde gegevens werd er in 2023 een totaal van 651 uur les gegeven.

Als men dus uitgaat van de 6 euro per uur voor de berekening van financiële tussenkomst geeft dit het volgende:

651*6 euro= 3.906 euro

Indien de gemeente het volledige verschil wil vergoeden betekent dit dat aan Yae'da een tussenkomst van 5.950,08-3.906 euro= 2.044,08 euro betaald wordt.

 

Financiële gevolgen:

Het bedrag zal verrekend worden op budgetrekening : ACT040103/0709-00/6102999 van 2023

Budget

Beschikbaar

Uitgave

Saldo

€ 11.240,00

€ 8.633,00

€ 2.044,08

€ 6.588,92

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de redenering en berekeningswijze goed en verleent bijgevolg een tussenkomst van € 2.044,08 voor 2023 aan Yae'da.

Artikel 2: De gemeenteraad gaat akkoord met de tussenkomst van 15% in de nutsvoorzieningen door de kerkfabriek H.Maria Boutersem.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024