Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 25 APRIL 2024

 

Aanwezig :

Bart Dusart - voorzitter

Chris Vervliet - burgemeester

Maarten Devroye, Guy Vanbelle, Janina Vandebroeck - leden vast bureau

Maurice Rodeyns, Christine Dejaeger, Pieter Cortoos, Stijn Langendries, Sonia Parent, Jan Vanautgaerden, Nicolas Bollion, Thijs Van Goidsenhoven, Glenn Van Rillaer, Pascal Meeus, Marie-Rose Barbier - raadsleden

Marleen De Coster - algemeen directeur

Verontschuldigd :

Tinne Alaerts - lid vast bureau

Ine Stessens, Nawfal Baaza - raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

1. EthiasCo: Gewone algemene jaarvergadering 08/06/2023. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeente heeft zitting in EthiasCo bv.

Uitnodiging van 08/04/2024 voor de gewone algemene jaarvergadering op 13/06/2024 om 10u00 met bijhorende agenda en bijlagen.

RMW-beslissing van 28 april 2022, punt 5, aanstelling van Bart Dusart als gemandateerde naar deze vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de RMW-raad.

 

Juridische grond:

Artikel 78 van het decreet lokaal bestuur; de aan de RMW-raad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het vast bureau toevertrouwd worden.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur; de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Motivering:

Op de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo die op 13/06/2024 om 10u00 plaatsvindt staan volgende agendapunten geagendeerd:

1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

2) Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat.

3) Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun  mandaat.

4) Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht.

5) Statutaire benoemingen - Client Board.

6) Mandaat van commissaris - boekjaren 2026-2027-2028.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1. De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de aanstelling van Bart Dusart als vertegenwoordiger van de gemeente goed en mandateert Bart Dusart om alle agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 2. De raad voor maatschappelijk welzijn gelast het vast bureau  met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan EthiasCo (algemene.vergadering@ethias.be).

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

2. Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

Feiten en context:

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde op 28/03/2024 De notulen van de vorige vergadering zijn terug te vinden in bijlage.

 

Juridische grond:

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur betreffende de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Financiële gevolgen: geen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 28/03/2024 goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.