Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 22 FEBRUARI 2024

 

Aanwezig :

Bart Dusart - voorzitter

Chris Vervliet - burgemeester

Tinne Alaerts, Maarten Devroye, Guy Vanbelle - leden vast bureau

Maurice Rodeyns, Christine Dejaeger, Pieter Cortoos, Stijn Langendries, Sonia Parent, Jan Vanautgaerden, Nicolas Bollion, Thijs Van Goidsenhoven, Pascal Meeus, Nawfal Baaza, Marie-Rose Barbier - raadsleden

Marleen De Coster - algemeen directeur

Verontschuldigd :

Janina Vandebroeck - lid vast bureau

Ine Stessens, Glenn Van Rillaer - raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

WONEN, WERKEN EN WELZIJN

 

1. Samenwerking VDAB en lokale besturen Boutersem-Bierbeek-Lubbeek. Goedkeuring.

Feiten en context:

Het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024 wil de volgende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. Een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen wordt naar voor geschoven als één van de hefbomen in het bereiken van die ambitie. 

Aan de lokale besturen wordt dus gevraagd om mee te werken aan een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers, met betrokkenheid van lokale partners uit allerlei sectoren. Om dit te concretiseren is een actieplan voorgesteld.

 

Juridische grond:

Vlaams regeerakkoord 2019-2024

DLB: art. 78,6° ivm bevoegdheid Raad voor maatschappelijk Welzijn voor het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten

 

Motivatie:

Onze gemeente heeft nog geen samenwerkingsovereenkomst gesloten met de VDAB noch met buurgemeenten Bierbeek en Lubbeek ivm een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie. Om dit te concretiseren is een actieplan voorgesteld.

Deze samenwerkingsovereenkomst formaliseert en intensifieert een reeds bestaande samenwerking tussen SACHA en de VDAB. De VDAB zal in de toekomst vertegenwoordigd  zijn op de 6 maandelijkse overlegvergadering van de stuurgroep met de verschillende gemeenten binnen het werkingsgebied van SACHA met zetel in Tielt-Winge. Hierbij zal ook de opvolging van het goedgekeurde actieplan worden besproken met 3 centrale ambities: Meer mensen aan de slag, veerkrachtige en toekomstgerichte ondernemingen en sterkere loopbanen en een stimulerend leerklimaat.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

artikel 1. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met de lokale besturen Bierbeek en Lubbeek en VDAB goed.

artikel 2. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de heer Bart Dusart, delegeert zijn bevoegdheid tot ondertekening van deze overeenkomst aan de heer Chris Vervliet, burgemeester.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SOCIALE DIENST

 

2. Gegevensdeling OCMW - Opgroeien. Protocol en samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

Feiten en context:

Met het oog op het verhogen van de toegang tot de sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming kunnen de lokale teamleden van het agentschap Opgroeien die gebonden zijn aan het beroepsgeheim identificatiegegevens van maatschappelijk kwetsbare gezinnen waarmee ze bij de uitvoering van hun taken in contact komen, delen met een maatschappelijk werker van het OCMW van de woonplaats van de cliënt die concrete dienstverlening namens het OCMW aan die cliënt biedt en die door hetzelfde beroepsgeheim gebonden is.

 

Juridische grond:

Het decreet van 4 februari 2022 tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie

Artikel 78, 6° DLB; goedkeuren van samenwerkingsovereenkomsten

 

Motivatie:

Om deze gegevensdeling mogelijk te maken is er een protocol en samenwerkingsovereenkomst nodig. Bijgevoegd deze modellen.  Het vast bureau legt deze documenten voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt bijgevoegd protocol en de samenwerkings- overeenkomst met Opgroeien  in kader van gegevensdeling goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links protocol-opgroeien-regie-ocmw.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van 22 februari 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

3. Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

Feiten en context:

De raad voor maatschappelijk welzijn vergaderde op 25/01/2024. De notulen van de vorige vergadering zijn terug te vinden in bijlage.

 

Juridische grond:

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur betreffende de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Financiële gevolgen: geen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen van de zitting van 25/01/2024 goed.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024