Agenda Gemeenteraad

Van 25 APRIL 2024

 

Aanwezig :

Bart Dusart - voorzitter

Chris Vervliet - burgemeester

Maarten Devroye, Guy Vanbelle, Janina Vandebroeck - schepenen

Maurice Rodeyns, Christine Dejaeger, Pieter Cortoos, Stijn Langendries, Sonia Parent, Jan Vanautgaerden, Nicolas Bollion, Thijs Van Goidsenhoven, Glenn Van Rillaer, Pascal Meeus, Marie-Rose Barbier - raadsleden

Marleen De Coster - algemeen directeur

Verontschuldigd :

Tinne Alaerts - schepen

Ine Stessens, Nawfal Baaza - raadsleden

 

Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

MOBILITEIT

 

1. Voorlopige vastststelling rooilijn F24 van Boststraat tot aan N234 Stationsstraat. Goedkeuring.

Feiten en context:

De provincie Vlaams-Brabant bezorgde de rooilijn- en innameplannen voor de verdere aanleg van de F24 tussen Boststraat en N234 (Stationsstraat ter hoogte van station Vertrijk) die voorliggen voor de deputatievergadering van 11 april en nadien ook voor de provincieraad.

 

Juridische grond:

Decreet houdende de gemeentewegen, 03/05/2019.

Procedure voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Bijlage bij het schrijven inzake rol Provincie Vlaams-Brabant ikv procedures decreet Gemeentewegen, Goedgekeurd door de deputatie in zitting van 25 maart 2021.

 

Motivatie:

Om het dossier zo vlot mogelijk te laten verlopen wenst de provincie om de voorlopige vaststelling goedgekeurd te krijgen op de gemeenteraad van april, waarna het openbaar onderzoek kan starten.

Bij deze is het de bedoeling om de definitieve vaststelling op de gemeenteraad van juni te kunnen laten goedkeuren.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan voor de F24 tussen Boststraat en N234 (Stationsstraat) goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

MOBILITEIT

 

2. Definitieve vaststelling rooilijnplan fietspad Kerkomsesteenweg vanaf Lubbeeksestraat tot aan overgang bebouwde kom Kerkom. Goedkeuring.

Feiten en context:

Langsheen het tracé vanaf het kruispunt Kerkomsesteenweg met de Lubbeeksestraat, lopende tot aan de overgang naar de bebouwde kom van Kerkom, is er momenteel geen fietsinfrastructuur aanwezig. Dit ondanks het feit dat er een snelheidsregime van 70 km/u geldt op dit deel van de Kerkomsesteenweg. De aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad zal het comfort en de veiligheid van de weggebruiker verhogen.

 

Voor de aanleg ervan wordt beroep gedaan op 90 % subsidiering vanuit het fietsfonds. Het project is geraamd op € 355.000,- waarvan € 40.000,- ten laste van de gemeente komt.

De projectnota werd ter goedkeuring van de PSG 21.04.2020 voorgelegd. De laatste aanpassingen aan de plannen werden goedgekeurd op de PSG van 08.02.2022.

 

Juridische grond:

Decreet houdende de gemeentewegen, 03/05/2019

Procedure voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen. Bijlage bij het schrijven inzake rol Provincie Vlaams-Brabant ikv procedures decreet Gemeentewegen, Goedgekeurd door de deputatie in zitting van 25 maart 2021

 

Motivatie:

Uitgangspunten ontwerp:

Momenteel zijn er geen fietsvoorzieningen aanwezig waardoor het voor de fietser onveilig en oncomfortabel is. Op kruispunten is de fietser kwetsbaar wegens slechte zichtbaarheid. Dit leidt tot de opgave om de fietser en de zachte weggebruiker in het algemeen meer veiligheid en comfort te bieden.

 

Momenteel kent het tracé een sterk autominded uitzicht. Het wegbeeld wijzigt nauwelijks en domineert de omgeving. Een meer in zijn omgeving ingepaste herinrichting dringt zich op. Het lokaal versmallen van de rijbaan en het aanleggen van verhoogde fietspaden zal bijdragen tot het verlagen van de snelheid, evenals het inbrengen van poorteffecten om de agglomeratiegrens af te bakenen. Hierdoor zal niet enkel de snelheid verlagen maar ook de leesbaarheid verhoogd worden.

 

Concept:

Voor de twee verschillende, aanwezige snelheidsregimes op de Kerkomsesteenweg werd telkens een verschillend profiel gekozen. Dit zorgt voor een visueel en ruimtelijk verschil tussen beide gebieden en creëert meteen ook een poorteffect. Dit poorteffect wordt versterkt door plaatselijk gebruik te maken van een middengeleider.

Deze middengeleider dient ook al rustpunt om de oversteekbeweging te maken van enkelrichtingsfietspad naar dubbelrichtingsfietspad. Het dient hierbij benadrukt te worden dat de fietser geen voorrang heeft. De bomen worden bewust niet op de middengeleider voorzien omdat ze de zichtbaarheid van de fietser naar de autobestuurder toe hinderen en ze mogelijk ook een belemmering kunnen betekenen voor het landbouwverkeer.

 

Het tracé ligt volledig buiten de bebouwde kom, tussen twee poorten in. Het heeft bijgevolg een snelheidsregime van 70 km/u. Er werd gekozen voor een profiel met een vrijliggende, verhoogde tweerichtingsfietspad met een breedte van 3m. De rijbaan behoudt zijn huidige breedte van 6m exclusief goten. Door aanleg van tweerichtingsfietspad aan één zijde van de straat dienen hier noch woningen onteigend te worden, noch dient de bestaande gracht verlegd te worden. De ontdubbeling van het fietspad neemt plaats aan de poorten tot de bebouwde kom. Met deze aanleg van fietsinfrastructuur langsheen de Kerkomsesteenweg wordt een verbetering van de fietsveiligheid beoogd en een groter fietscomfort nagestreefd.

 

Er zullen op het tracé onteigeningen noodzakelijk zijn om voorliggend dossier te kunnen uitvoeren. Deze onteigeningen betreffen enkel stroken akkerland. Dit is noodzakelijk om het dubbelrichtingsfietspad en schrikstrook van minimaal 50 cm naast het fietspad te kunnen realiseren. In functie van de rooilijnen kan exact bepaald worden welke delen onteigend dienen te worden.

 

Voor het nieuwe fietspad is (conform de bepalingen van het gemeentewegendecreet) een rooilijnplan opgemaakt en dit werd voorlopig vastgesteld op de gemeenteraad van 22 februari 2024.

Het openbaar onderzoek werd aangekondigd conform artikel 17 DGW en werd georganiseerd van 01 maart 2024 tot en met 30 maart 2024. Er werden geen bezwaren ingediend. Het rooilijnplan kan derhalve ter definitieve vastlegging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de definitieve vaststelling van het rooilijnplan fietspad Kerkomsesteenweg vanaf Lubbeeksestraat tot aan overgang bebouwde kom Kerkom goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

MILIEU

 

3. Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0. en 2.0. - 2023. Kennisname.

Feiten en context:

Gemeenteraadsbesluit d.d. 28 oktober 2021 over het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0.

Gemeenteraadsbesluit d.d. 24 november 2022 over het ondertekenen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0.

Het ondertekenen door de gemeente 28 oktober 2021 van het Burgemeestersconvenant 2030, aangaande de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

 

Juridische grond:

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Regering en de Vlaamse steden en gemeenten van 4 juni 2021 aangaande het verbintenissen engagement inzake de algemenen engagementen en de vier werven behoudend 16 specifieke doelstellingen.

Art. 2 van het Decreet Lokaal Bestuur: “De gemeenten zijn overeenkomstig artikel 41 van de Grondwet bevoegd voor de aangelegenheden van gemeentelijk belang. Voor de verwezenlijking daarvan kunnen ze alle initiatieven nemen. Ze beogen om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.”

 

Motivatie:

Binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact moet een jaarlijkse inhoudelijke rapportering met betrekking tot de voortgang opgemaakt worden dat na voorleggen aan de gemeenteraad bij Agentschap Binnenlands Bestuur ingediend wordt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Lokaal Klimaatpactportaal, waar de Vlaamse overheid de monitoring van de doelstellingen bijhoudt. De rapportering wordt in bijlage gevoegd.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering 2023 in verband met het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

OMGEVING

 

4. Verkoop grond gemeente Boutersem aan consoorten Stevens. Ontwerpakte. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeente  besliste in 2022 om bepaalde gronden gelegen binnen het werkingsgebied van de ruilverkaveling Willebringen te verkopen aan de VLM.  Het ging om 4  aanééngesloten percelen hooiland gelegen te Willebringen:  gekadastreerd  sectie A nummer 319, 320, 321 en 322 P0000.

De ruilverkaveling ging in onderhandeling met de pachters en 3 percelen werden ondertussen verkocht aan de VLM omdat de pachters hun voorkooprecht niet uitoefenden. Voor het resterend perceel werd er geen akkoord bereikt tussen de VLM en de pachter.

 

Juridische grond:

DLB: art 41,11°bevoegdheid gemeenteraad ivm daden van beschikking ivm onroerend patrimonium

Gemeenteraadsbeslissing dd.24/03/2022 ivm goedkeuring verkoopsbelofte aan VLM gronden Fonteinbeek.

 

Motivatie:

Er is 1 pachter ingegaan op het uitoefenen van zijn voorkooprecht (wat primeert op andere voorkooprechten  o.a. ANB). De gemeenteraad keurde deze verkoop aan de zittende pachter(s) goed op 23.12.2023.  De Vlaamse Dienst Vastgoedtransacties vraagt om nog expliciet de ontwerpakte goed te keuren en de dienst vastgoedtransacties te machtigen om de akte te verlijden.

 

Financiële gevolgen:

De geraamde opbrengst bedraagt €22.800 en zal ingeschreven worden onder budgetartikel: 2024/ACT-030203/0600-00/2200200/GEMEENTE/CBS/IP-030203

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de bijgevoegde ontwerpakte verkoop aan consoorten Stevens goed en machtigt de Dienst Vastgoedtransacties deze akte te verlijden.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

INFRASTRUCTUUR

 

5. Fietspaden Kerkomsesteenweg.Bestek. Lastenvoorwaarden uitvoering, Raming en Gunningswijze. Goedkeuring.

Feiten en context:

Collegebesluit van 28 februari 2012 over de gunning van de opdracht - Herinrichting Nieuwstraat en schoolomgeving Gemeentelijke Basisschool en GO! De Notelaar - Perceel 2 (Gemeentelijke site Eyckeveld) aan de firma Grontmij (later Sweco);

Actie 186 in meerjarenplan 2014-2019 waarbij opgenomen werd dat de gemeente Boutersem samen met het fietsfonds start aan een project voor de aanleg van een fietspad langs de Kerkomsesteenweg, met fase 1 rond de schoolomgeving.

In het meerjarenplan 2020-2025 werd beleidsdoelstelling 1: Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid met actie 010101- Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen opgenomen.

De startnota voor de fietspaden Kerkomsesteenweg werd voorgelegd aan de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) en goedgekeurd door de kwaliteitsadviseur op 13 januari 2015 en de projectnota voor fase 1 (Leuvensesteenweg Lubbeeksestraat) werd goedgekeurd op 21 mei 2015 en vervolgens door de in het college van 2 oktober 2015;

Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2018  over fietspaden Kerkomsesteenweg de - definitieve vaststelling van het rooi- en innemeningsplan (Leuvensesteenweg – Lubbeeksestraat);

In het college van 30 april 2019 werd besloten tot de aanstelling van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid om de grondinnames te kunnen realiseren conform het goedgekeurde rooilijnplan;

Om de onderhandelingen voor deze grondinnames te kunnen realiseren dienden de plannen plaatselijk gewijzigd te worden. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voor de fietspaden vanuit het fietsfonds werd een addendum op de projectnota goedgekeurd door Projectstuurgroep (PSG) van 8 maart 2022. De bijkomende studieopdracht hiervoor werd door het college van 12 april 2022 goedgekeurd;

Voor het uitvoeringsdossier diende er  een bijkomende studie - opmaak sloopopvolgingsplan en opmaak technisch verslag - uitgevoerd te worden, dit werd door het college van 18 september 2022 goedgekeurd;

Sedert de heropstart van het dossier is een nieuwe omgevingsvergunningsprocedure van toepassing. De lopende overeenkomst van de studieopdracht dateert van voor deze data.

De bijkomende kosten en wijziging van de studieopdracht werd  goedgekeurd door het college van 4 oktober 2022. De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 17 augustus 2023 en werd ontvankelijk verklaard op 17 november 2023.

 

Juridische grond:

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikelen 326 tot en met 335 betreffende het bestuurlijk toezicht en artikel 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Gemeenteraadsbeslissing dd. 31.01.2019; goedkeuring dagelijks bestuur

 

Motivatie:

Voor de uitvoering van het ontwerp werd een bestek opgesteld met nr. 17110006 door de ontwerper. Voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.

De opdracht wordt geraamd op op 3.385.522,62 incl BTW waarvan 544.881,33 incl BTW gesubsidieerd, hetgeen het voorziene budget bij het voorontwerp ruim overschrijdt (totaal geraamd op 1.527.378,16 waarvan 994.000,00 incl. BTW subsidieerbaar was).

 

Deze verhoging van de kostprijs is te wijten aan onder andere volgende feiten :

 

        materiaalkosten en uitvoeringskosten zijn de laatste jaren zeer sterk gestegen

        bij het voorontwerp was de heraanleg van de rijbaan niet opgenomen (enkel een overlaging van het bestaande betonnen wegdek) Aangezien er steeds meer klachten zijn van geluids- en trillingshinder is er intussen geopteerd om ook het wegdek degelijk te gaan vernieuwen met meerkost voor voorbereidende werken, grondwerken, onderfundering, fundering en verharding wegdek.

        de kosten voor de verplaatsing van de schoolmuur was in eerste instantie voorzien in het project van de school, maar is later in deze opdracht opgenomen

        Het herstel van bestaande inritten/ private domeinen zijn meer in detail berekend

        Het verlengen van de overwelving van de Eikenveldbeek en parallelgracht was niet in het voorontwerp opgenomen

 

De aanleg van de fietspaden worden gesubsidieerd via het Fietsfonds voor bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk door de Provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest. De aanleg van toegankelijke haltes wordt eveneens gesubsidieerd.

 

De verlaging van de subsidies tegen de oorspronkelijke raming is te wijten aan het feit dat in de laatste plannen minder lopende meter fietspad opgenomen zijn dan oorspronkelijk geraamd:

- geen fietspad begin Kerkomsesteenweg

- En dan pas vanaf kruispunt Eyckeveld ipv vanaf kruispunt Nieuwstraat

- Na de Kapelstraat is ook nog een stuk weggevallen.

Dit alles doordat bepaalde innames niet mogelijk bleken.

 

Financiële gevolgen:

In de aanpassing van het meerjarenplan - goedgekeurd door de gemeenteraad van 30.11.2023 - zijn de budgetten onder ACT 010101  opgenomen voor de  volgende fietspadendossiers:

 

        Kerkomsesteenweg Fase 1

        Kerkomsesteenweg Fase 3

        Alternatief fietspad Smidstraat

        Fietspad Klein-Heidestraat ism Bierbeek

 

Een overzicht van wat voorzien is, vastgelegd is en nodig is wordt hieronder meegegeven:

 

Budget 2024

beschikbaar

nodig in MJPA

extra te voorzien

€ 3.013.048,50

€ 2.720.976,91

€ 3.780.522,62

€ 767.474,12

 

Het volledige bedrag van deze werken dient in 2024 beschikbaar te zijn voor de opdracht gegund kan worden. De effectieve facturatie zal voor een stuk in 2025 liggen. 

 

De uitgaven voor deze opdracht zijn deels voorzien in het investeringsbudget van 2024 onder de investeringsuitgaven van ACT-010101. Er zal een meerjarenplanaanpassing geagendeerd worden op de gemeenteraad van juni 2024 waarbij extra kredieten zullen toegevoegd worden aan deze actie alvorens de opdracht toe te wijzen.

 

De niet aangewende kredieten van 2024 kunnen bij de meerjarenplanaanpassing eind 2024 of bij de overdracht van de niet aangewende kredieten in februari 2025 verschoven worden naar 2025.

 

Door de minder verwachte subsidies en verschuiving in de tijd zal ook aan de ontvangstenzijde van 2024 een aanpassing dienen te gebeuren. 

 

12 stemmen voor: Chris Vervliet (CD&V), Maarten Devroye (NVA), Guy Vanbelle (CD&V), Janina Vandebroeck (OPEN VLD), Maurice Rodeyns (CD&V), Sonia Parent (Groen), Jan Vanautgaerden (Groen), Nicolas Bollion (NVA), Thijs Van Goidsenhoven (OPEN VLD), Pascal Meeus (CD&V), Marie-Rose Barbier (NVA) en Bart Dusart (CD&V).
4 onthoudingen: Christine Dejaeger (Vooruit), Pieter Cortoos (Vooruit), Stijn Langendries (Vooruit) en Glenn Van Rillaer (Vooruit).
 

 

Besluit:

Artikel 1. De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het bestek met nr. 17110006 Aanleg fietspaden N234 Kerkomsesteenweg. Lastenvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

 

Artikel 2. De raming voor deze opdrachtt bedraagt 3.385.522,62 inclusief BTW .

 

Artikel 3. Subsidiering zal aangevraagd worden via het Fietsfonds voor bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en voor de aanleg van toegankelijke haltes.

 

Artikel 4. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau door het studiebureau Sweco.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

INFRASTRUCTUUR

 

6. Aanvullende studieopdrachten Fietspaden Kerkomsesteenweg. Goedkeuring.

Feiten en context:

Collegebesluit d.d. 08.11.2011 goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's  voor dossier 'Herinrichting Nieuwstraat en schoolomgeving Gemeentelijke Basischool en GO! De Notelaar'  met 3 percelen zijnde Perceel 1 (Nieuwstraat), Perceel 2 (Gemeentelijke site Eyckeveld) en Perceel 3 (Schoolomgeving GO! De Notelaar).

Collegebesluit d.d. 28.02.2012 gunning Herinrichting Nieuwstraat en schoolomgeving Gemeentelijke Basischool en GO! De Notelaar - Perceel 2 (Gemeentelijke site Eyckeveld) aan Grontmij Belgium NV

(later Sweco) voor een bedrag van €38.784,74 incl. 21% btw.

Bij collegebesluit van 16.06.2014 werd de opdracht tot de opmaak van een startnota Kerkomsesteenweg toegewezen als uitbreiding op de opdracht Herinrichting Gemeentelijke Site  Eyckeveld;

Bij collegebesluit van 03.03.2015 werd de opdracht tot de opmaak van een projectnota Kerkomsesteenweg Fase 1 toegewezen als uitbreiding op de opdracht Startnota voor een bedrag van;

Voor de wegenis en rioleringswerken Kerkomsesteenweg werd op 09.06.2015 een overeenkomst afgesloten met het ontwerp en adviesbureau Grontmij Belgium nv (later Sweco) en werd de opdracht tot de opmaak van een projectnota Kerkomsesteenweg Fase II toegewezen als uitbreiding op de opdracht startnota;

Op 20.05.2016 werd op basis van de eerdere toegewezen studieopdrachten de samenwerking met Aquafin voor het dossier Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg afgesloten waarbij Sweco ( voorheen Grontmij) ook de opdracht kreeg voor de het opmaak van het rooilijnplan ten behoeven van de aanleg fietspaden vanaf de Leuvensesteenweg tot het kruispunt met de Lubbeeksestraat en vanaf het Kruispunt Malendriestraat tot de grens met Lubbeek;

Deze opdrachten die vervolgens werden uitgebreid kaderden in Actie 186 het  meerjarenplan 2014-2019 waarbij opgenomen werd dat de gemeente Boutersem samen met het fietsfonds start aan een project voor de aanleg van een fietspad langs de Kerkomsesteenweg, met fase 1 rond de schoolomgeving.

In het meerjarenplan 2020-2025 werd beleidsdoelstelling 1 " Het lokaal bestuur zet in op het bevorderen van duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid met actie 010101- Het lokaal bestuur ondersteunt het veilig fietsen opgenomen ter verder financiering van deze projecten. " opgenomen.

 

 Juridische grond:

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald artikelen 326 tot en met 335  betreffende het bestuurlijk toezicht.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Gemeenteraadsbesluit dd. 31.01.2019; goedkeuring dagelijks bestuur

 

Motivatie:

Voor het uitvoeringsdossier fase 1 diende er  een bijkomende studie - opmaak sloopopvolgingsplan en opmaak technisch verslag - uitgevoerd te worden, dit werd door het college van 18 september 2022 goedgekeurd;

Sedert de heropstart van het dossier is een nieuwe omgevingsvergunningsprocedure van toepassing. De lopende overeenkomst van de studieopdracht dateert van voor deze data.

De bijkomende kosten en wijziging van de studieopdracht werd  goedgekeurd door het college van 4 oktober 2022. De omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend op 17 augustus 2023 en werd ontvankelijk verklaard op 17 november 2023.

Voor de uitvoering van het ontwerp werd een bestek opgesteld met nr. 17110006 door de ontwerper.

De opdracht wordt geraamd op € 3.352.522,62 incl. BTW (€ 2.797.952,58 excl. BTW) waarvan €544.881,33 incl. BTW gesubsidieerd (zie besluit gemeenteraad ivm bestek fietspaden).

Deze raming impliceert ook dat de studiekosten voor de opmaak en de opvolging het uitvoeringsdossier hoger zijn dan oorspronkelijk werd ingeschat.

Het ereloonpercentage bedraagt volgens de overeenkomst d.d. 09.06.2015  Artikel 6 - PC= fi*a*KWb

Met de raming van 2.797.952,58 betekent dit een ereloonpercentage van 4,115344 % wat de totale studiekost dan op € 115.145,37 excl. BTW of € 139.325,90 incl BTW. zou brengen.

 

Financiële gevolgen:

Op het budgetartikel 2024/ACT-010101/0290-00/2140000/GEMEENTE/CBS/IP-010101 zijn de plannen en studies voor de fietspadendossiers opgenomen.

Budget

Beschikbaar

Uitgave

Saldo

€ 174.569,11

€ 139.768,53

€ 139.325,90

€ 442,63

 

Visum financieel directeur d.d. 11.04.2024

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de uitbreiding van de oorspronkelijke opdracht aan Sweco en de bijhorende raming voor een totaalbedrag van 139.325,90 euro  goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

INFRASTRUCTUUR

 

7. Uitvoering ontharding Ruilverkaveling Willebringen - definitieve belofte van toelage voor de uitvoering van dossier  B.B. nr VLB/2023/RVK30003 030. Goedkeuring.

Feiten en context

In het kader van de Ruilverkaveling Willebringen is er in het wegendossier deel 5 voorzien om volgende werken uit te voeren op locatie zoals aangeduid op overzichtkaart RVK Willebringen wegen deel ontharding:

        locatie 7 (Grote Kouter Vertrijkstraat) ontharden weg en  opnemen in akkerbouw

        locatie 8 (Hoegaardenstraat) aanleg wandelpad

        Locatie x (insteekweg Redingenstraat) verwijderen steenslag uit voormalige weg

        locatie 9 ( Kolemveld) opruimen voormalig schuilhok

        Locatie 10 verwijderen voormalige silo's en ontharden weg

        Locatie 11 ontharden weg (deel Lammerkensweg) en opnemen in akkerbouw en voorlopige aanleg grasstrook langs nieuwe exploitatieweg

        locatie 12 (Molenveldpad) ontharden weg en aanleg voetwegen

        locatie 13 (Grote Dries) ontharden verbinding Velpestraat- Klein Heidestraat en verleggen landbouwweg  wordt voorlopig inzaaien later steenwlagweg

        locatie 14 opruimen voormalig schuilhok en stortplaats

        locatie 15 (Doornpad)  aanleg voetweg - boven op het talud

        locatie 16(Geestelijke Hoek) ontharden en verleggen landbouwweg (steenslag)

        locatie 17 aanleg voetweg (Billekenspad)

        locatie 18 opruimen stort en vervangen grond (thv Jochmans)

        locatie 19 deel opbraak bestaande landbouwweg, opruimen stort en voormalige landingsbaan

        locatie 20 ontharden en verleggen landbouwweg - voorlopig inzaaien (deel Veldstraat)

        locatie 21 verwijderen omheiningsdraad - reeds uitgevoerd)

        Locatie 22 (zijweg Kattenstraat deels Bierbeek) - aardeweg niveleren en inzaaien

 

Hiervoor werd een gecombineerd bestek met nr VLB/2023/RVK30003_030 en raming met een totaal bedrag van 601.595,00 euro excl BTW opgemaakt.

Het ruilverkavelingscomité vraagt  een gemeenteraadsbeslissing voor een definitieve belofte van

toelage voor de uitvoering van dossier “Wegen deel 5 – B.B. nr. VLB/2023/RVK30003_030” met volgende stukken in bijlage

1. het proces-verbaal van opening;

2. het aanbestedingsverslag;

3. het afschrift van de laagste inschrijving;

4. de raming van de totale kostprijs der werken;

5. de lijst met de vergelijkende eenheidsprijzen;

6. het bijzonder bestek;

7. de beschrijvende meetstaat en kostenraming

8. de kostenraming;

9. een kopie offerteformulier van overige inschrijvers;

het betreft vergunningsvrije werken (geen afschrift bouwvergunning toegevoerd)

 

Op basis van de aanbesteding bedraagt het gemeentelijk aandeel in de uitvoering van deze werken 112.396,16 euro incl. BTW.

 

Juridische grond:

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen

De wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, aangevuld door de wet van 11 augustus 1987 met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaams Gewest

 

Motivatie:

De uitvoering van de Ruilverkaveling Willebringen met wegen in Boutersem, Bierbeek en Hoegaarden werd opgenomen onder verschillende acties binnen de goedgekeurde meerjarenplanning. Het Vlaams Gewest subsidieert de werken voor 70 %.  Het ministerieel besluit tot vastlegging van subsidiëring van de werken is aangevraagd door het ruilverkavelingscomité.

Na goedkeuring kunnen de werken toegewezen worden aan Godts bvba, KBO nr. BE 0454.575.058, Esperantolaan 18 te 3300 Tienen volgens het verslag van nazicht van de offertes dd. 21.03.2024 voor een totaalbedrag van 540.821,95 excl.BTW zijnde 654.394,56 incl. BTW.

 

Financiële gevolgen:

Het gemeentelijke aandeel in deze werken is €112.396,16 incl. BTW en wordt voorzien onder artikel 2024/ACT-050103/0600-00/2240007/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

 

Budget

Beschikbaar

Uitgave

Saldo

€ 618.071,33

€ 618.071,33

€ 112.396,16

€ 505.675,17

 

Visum werd verleend door de financieel directeur op 10 april 2024.

 

14 stemmen voor: Chris Vervliet (CD&V), Maarten Devroye (NVA), Guy Vanbelle (CD&V), Janina Vandebroeck (OPEN VLD), Maurice Rodeyns (CD&V), Christine Dejaeger (Vooruit), Pieter Cortoos (Vooruit), Stijn Langendries (Vooruit), Nicolas Bollion (NVA), Thijs Van Goidsenhoven (OPEN VLD), Glenn Van Rillaer (Vooruit), Pascal Meeus (CD&V), Marie-Rose Barbier (NVA) en Bart Dusart (CD&V).
2 onthoudingen: Sonia Parent (Groen) en Jan Vanautgaerden (Groen).
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt het dossier uitvoering ontharding ruilverkaveling Willebringen goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

8. Riobra. Agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering op 24/06/2024. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeente Boutersem heeft zitting in Riobra.

Uitnodiging van 28/03/2024 voor de algemene vergadering van 24/06/2024 om 18u00 met bijhorende agenda en bijlagen.

Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 punt 29, aanstelling van Thijs Van Goidsenhoven als afgevaardigde en Maarten Devroye als plaatsvervanger, om beide personen af te vaardigen als gemandateerde naar deze vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

 

Juridische grond:

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur; de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college toevertrouwd worden.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur; de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Motivatie:

Op de agenda voor de algemene vergadering van Riobra die op 24/06/2024 plaatsvindt staan volgende agendapunten geagendeerd:

1. Kennisneming verslagen van Riobra van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2023.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31/12/2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Riobra met betrekking tot het boekjaar 2023.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

6. Statutaire benoemingen.

7. Statutaire mededelingen.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Thijs Van Goidsenhoven als vertegenwoordiger en Maarten Devroye als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente goed en mandateert Thijs Van Goidsenhoven / Maarten Devroye om alle agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

9. Iverlek. Agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26/06/2024. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeente Boutersem heeft zitting in Iverlek.

Uitnodiging van 02/04/2024 voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 26/06/2024 om 18u00 met bijhorende agenda en bijlagen.

Gemeenteraadsbeslissing van 31 januari 2019 punt 20, aanstelling van Guy Vanbelle als afgevaardigde.

 

Juridische grond:

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur; de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college toevertrouwd worden.

 

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur; de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

De beslissing van de Raad van Bestuur van Iverlek dd. 18/03/2024 op het voorstel tot oprichting van de wachtstructuur TARNSCO ENERGY CV en de beslissing om de oprichting, de inbreng in geld (€ 2.000,00-), de goedkeuring van de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota, de nota mogelijke aandeelhoudersovereenkomst en de gevraagde volmachtverlening, ter bekrachtiging voor te leggen aan de algemene vergadering van 26/06/2024.

 

Artikel 472 van het decreet van 22/12/2017 waarbij het lokaal bestuur de beslissing tot deelneming van een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging in een andere rechtspersoon te worden genomen door de algemene vergadering op grond van een verslag dat de Raad van Bestuur heeft opgemaakt waarin de voor- en nadelen van de deelneming worden afgewogen en waarin wordt aangetoond dat de opdrachthoudende vereniging zelf niet die voordelen kan bieden. De Raad van Bestuur van Iverlek keurde in voormelde zitting van 18/03/2024 het verslag aan de algemene vergadering goed. Samengevat zijn de voordelen van de oprichting van TRANSCO ENERGY CV o.a. het bestendigen van de gemeentelijke controle en strategische verankering van Elia (via Publi-T) en Fluxys (via Publigas) zonder de gemeente financieel te belasten (een goedkeuring van deze oprichting impliceert geenszins onomkeerbare stappen, noch onomkeerbare financiële  engagementen voor Iverlek of de gemeente), het gegeven dat dergelijke structuur veel toegankelijker is voor, en gekend door, externe investeerders dan de publiekrechtelijke figuur van de opdrachthoudende vereniging, zonder daarbij de rechten en belangen van de gemeenten uit het oog te verliezen (waarbij Iverlek recht heeft op minstens één bestuurder, die regelmatig verslag moet uitbrengen). Ook de gefaseerde aanpak in dit dossier heeft een aantal duidelijke voordelen zoals de eenvoudige mogelijkheid tot vereffening indien nodig, het sneller kunnen schakelen bij een eerstvolgende kapitaaloperatie van Elia/Publi-T (of Fluxys/Publigas), de creatie van een duidelijk afgelijnde overlegstructuur en het feit dat er nu nog geen verregaande akkoorden moeten worden gesloten met niet-gemeentelijke partners, waarbij nu enkel sprake is van een minimale cash-inbreng zonder het beleid van een nieuwe gemeenteraad in de volgende legislatuur of de toekomstige ontwikkeling van de financiën van de gemeente nodeloos te verstoren (geen substantiële financiële impact op het gemeentebestuur).

 

Motivatie:

Op de agenda voor de algemene vergadering van Iverlek die op 26/06/2024 plaatsvindt staan volgende agendapunten geagendeerd:

1) Kennisneming verslagen van Iverlek van de Raad van Bestuur en van de Commissaris over het boekjaar 2023.

2) Goedkeuring van de jaarrekening van Iverlek afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

3) Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.

4) Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Iverlek met betrekking tot het boekjaar 2023.

5) Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas.

6) Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.

7) Statutaire benoemingen.

8) Benoeming van een commissaris.

9) Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 5 en 8 en desgevallend 6 en 7 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 5 en 8 en desgevallend 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.

10) Statutaire mededelingen.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1. De gemeenteraad keurt de  aanstelling van Guy Vanbelle als vertegenwoordiger van de gemeente goed, evenals het mandaat van Guy Vanbelle om alle agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 2. Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas.

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van de wachtstructuur TRANSCO ENERGY CV door Iverlek.

 

De algemene vergadering van Iverlek wordt verzocht de oprichting, de inbreng in geld (€ 2.000,00-), de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota, de nota mogelijke aandeelhoudersovereenkomst en de gevraagde volmachtverlening te willen bekrachtigen.

 

Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennis hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

10. EthiasCo: Gewone algemene jaarvergadering 13/06/2024. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeente heeft zitting in EthiasCo bv.

Uitnodiging van 08/04/2024 voor de gewone algemene jaarvergadering op 13/06/2024 om 10u00 met bijhorende agenda en bijlagen.

Gemeenteraadbeslissing van 23 mei 2019, punt 14, aanstelling van Bart Dusart als gemandateerde naar deze vergaderingen tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraad.

 

Juridische grond:

Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur; de aan de gemeenteraad toegewezen bevoegdheden inzake de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen niet aan het college toevertrouwd worden.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur; de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

 

Motivering:

Op de agenda van de gewone algemene jaarvergadering van EthiasCo die op 13/06/2024 om 10u00 plaatsvindt staan volgende agendapunten geagendeerd:

1) Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2023.

2) Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat.

3) Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun  mandaat.

4) Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht.

5) Statutaire benoemingen - Client Board.

6) Mandaat van commissaris - boekjaren 2026-2027-2028.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

Artikel 1:

De gemeenteraad keurt de aanstelling van Bart Dusart als vertegenwoordiger van de gemeente goed en mandateert Bart Dusart om alle agendapunten goed te keuren.

 

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan EthiasCo (algemene.vergadering@ethias.be).

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

11. Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

Feiten en context:

De gemeenteraad vergaderde op 28/03/2024. De notulen van de vorige vergadering zijn terug te vinden in bijlage.

 

Juridische grond:

Artikel 32 van het decreet lokaal bestuur betreffende de werking van de gemeenteraad

 

Financiële gevolgen: geen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 28/03/2024 goed.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

SECRETARIAAT

 

12. Beoordeling ingediende participatievoorstellen 2024. Goedkeuring.

Feiten en context:

De oproep voor het indienen van participatievoorstellen werd zoals gebruikelijk eind vorig jaar (december 2023) gelanceerd met einddatum voor indiening 8 februari.  In de loop van het jaar werden drie spontane voorstellen ontvangen.  Vermits de voorstellen niet echt voldeden aan de gestelde criteria in het reglement besliste de gemeenteraad op 28 maart 2024 om eerst uitgebreidere motivatie op te vragen alvorens over te gaan tot de beoordeling hiervan.

 

Juridische grond:

Gemeenteraadsbeslissing dd.30.10.2019 goedkeuring reglement burgerparticipatie

 

Motivatie:

De twee indieners kregen een mail met de vraag of zij hun voorstel meer wilden motiveren aan de hand van de gestelde criteria en/of aan te geven of zij hun voorstel in deze vorm wilden behouden. Hoewel beiden stelden dat hun project niet echt een participatieproject was, dan wel misschien te hoog gegrepen was naar participatie en uitvoering toe, wensen zij wel hun voorstel te behouden.

 

Derhalve liggen momenteel 3 voorstellen voor ter beoordeling door de raadsleden :

 

- mooie bloemstroken naast de weg en de velden;

- werken van kunstenaars op bepaalde buitenlocaties tentoon te stellen;

- investeren in hondenpoepbuizen.

 

Voor de voorstellen die weerhouden worden ter beoordeling, zal de beleidsmedewerker zoals gebruikelijk de standaardbeoordelingsformulieren doorzenden aan de raadsleden.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

eenparig aangenomen.
 

 

Besluit:

De gemeenteraad beslist alle drie voorstellen te weerhouden ter beoordeling. 

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

Zitting van 25 april 2024

 

 

OPENBARE ZITTING

 

FINANCIËN

 

13. Erediensten. Kerkfabriek H. Maria Boutersem. Budgetwijziging 2024/1. Kennisname.

Feiten en context:

De gemeenteraad van 30 november 2023 ging akkoord met de meerjarenplanaanpassing 3 voor de periode 2021-2025 van de ééngemaakte kerkfabriek H. Maria Boutersem;

De gemeenteraad van 30 november 2023 ging akkoord met het voorgestelde Budget 2024 voor deze kerkfabriek.

De kerkraad van H.Maria Boutersem besloot in vergadering van 18 maart 2024 tot het indienen van de voorgestelde budgetwijziging 1 voor 2024 waarbij in de beleidsnota de verschillende redenen werden opgenomen. 

 

Juridische grond:

Decreet van 07.05.2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten- artikel 2,47-50 zoals tot op heden gewijzigd

Besluit van de Vlaamse regering van 27.11.2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse regering van 13.10.2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Omzendbrief BB 2013/1 van 01.03.2013 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst;

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen - artikel 41 en 56

 

Motivatie:

Het bisdom gaf op 21/03/2024 positief advies bij deze budgetwijziging.

De gemeentelijke exploitatietoelage blijft gelijk.

 

Financiële gevolgen:

De exploitatietoelage voor 2024 is voorzien onder artikel 2023/ACT-070401/0790-09/6494000/ GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

Er is geen wijziging aan de oorspronkelijk goedgekeurde exploitatietoelage van €137.725,71.

 

De gemeenteraad neemt kennis van deze budgetwijziging 2024/1 zonder invloed op de gemeentelijke exploitatietoelage.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.