dossierverantwoordelijke: Marc Van Esch

bevoegde schepen: Maarten Devroye

 

Feiten en context:

In het kader van de in uitvoering zijnde wegenwerken N234 waarbij naast renovatiewerken ook de weginfrastructuur ter hoogte van het kruispunt Stationsstraat - Smidstraat wordt aangepast is het aangewezen om het snelheidsregime te verlagen naar 30 km/u  Bijgevolg is het noodzakelijk om het van kracht zijnde snelheidsplan van de aansluitende straten te herzien.

Juridische grond:

 • De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988
 • De wet betreffende de politie voer het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 19
 • Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere aanpassingen;
 • Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het  wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere aanpassingen;
 • Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • De omzendbrief MOB/2009/01 van 03 april 2009;
 • Het geldende algemeen politiereglement d.d. 24.04.1994 van de gemeente Boutersem en de later door de gemeenteraad goedgekeurde aanvullende politiereglementen;
 • De gemeenteraadsbeslissing van 22/05/2014, punt 21 houdende aanvullend politiereglement: instellen zone 30 in de Brugstraat (vanaf kerkhofmuur tot Stationsstraat), de verbindingsweg tussen de Stationsstraat en de Brugstraat, de Stationsstraat (doodlopend gedeelte naar de verbindingsweg), de stationsparking, in Yndenbeemd, in de Ringstraat en in het Camerveld;
 • De gemeenteraadsbeslissing dd 26/01/2017, punt 10: aanvullend politiereglement: uitbreiding zone 30.

 

Motivatie:

Op de Provinciale commissie verkeersveiligheid (PCV) - dossier 2094 werd de aanpassing van de voorrangsregeling N234 (Locale weg type 1) goedgekeurd  Hierbij werd vooropgesteld om de weginfrastructuur dusdanig aan te passen zodanig dat de N234 een voorrangsweg wordt. Het kruispunt Smidstraat-Stationstraat wordt hiervoor heringericht.

Gezien het lokaal karakter van de weg is het aangewezen om binnen de bebouwde kom over het volledige traject een snelheidsregime van 30 km/u in te voeren. Momenteel is er ter hoogte van de school reeds een variabele zone 30 van toepassing. Er is ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang een snelheidsregime van 30km/u van toepassing. 

In de aangrenzende dorpskern van Boutersem is reeds langer een zone 30 ingesteld (Stationsomgeving en Brugstraat t.e.m. de Dorpsstraat).

Om een uniformiteit te creëren wordt vanaf de bebouwde kom (ter hoogte van de snelheidsremmer Neervelpsestraat (kmpt 1.3) tot aan het kruispunt Stationsstraat met de Leuvensesteenweg de zone 30 uitgebreid.

Ter voorkoming van sluipverkeer worden ook volgende straten of straatdelen in de zone 30 opgenomen

 • gedeelte Stationsstraat vanaf het kruispunt met de Smidstraat tot de aansluiting met de Kerkweg
 • Kerkweg (volledig)
 • Roosbeeksestraat (tot einde bebouwde kom/ aansluiting met de weg voorbehouden voor landbouwweg)
 • Maagdomstraat (tot einde bebouwde kom/ aansluiting met de weg voorbehouden voor landbouwweg)

Tevens wordt er een procedure opgestart tot aanvraag plaatsing ANPR camera's ter handhaving van dit snelheidsregime.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

10 stemmen voor: Chris Vervliet (CD&V), Tinne Alaerts (CD&V), Maarten Devroye (NVA), Bart Dusart (CD&V), Janina Vandebroeck (OPEN VLD), Maurice Rodeyns (CD&V), Guy Vanbelle (CD&V), Nicolas Bollion (NVA), Peggy-Ann Kruisland (NVA) en Léon Leemput (CD&V).
1 stem tegen: Thijs Van Goidsenhoven (OPEN VLD).
6 onthoudingen: Christine Dejaeger (Vooruit), Pieter Cortoos (Vooruit), Stijn Langendries (Vooruit), Jos Thys (Groen), Glenn Van Rillaer (Vooruit) en Sam Robijns (Vooruit).
 

 

Besluit:

Artikel 1

De bestaande zone 30 in de deelgemeente Vertrijk en deelgemeente Boutersem ten zuiden van de N3 Leuvensesteenweg wordt uitgebreid  De volledige zone 30 omvat volgende straten of straatdelen :

 • Stationsstraat
 • Smidstraat
 • Neervelpsestraat (vanaf de aansluiting met de Smidstraat tot einde bebouwde kom Kmpt 1.3)
 • Kerkweg
 • Roosbeeksestraat (tot einde bebouwde kom/ aansluiting met de weg voorbehouden voor landbouwweg)
 • Schoolstraat
 • Honsemsestraat
 • Dreefstraat
 • Kwabeekstraat
 • Redingenstraat (tot einde bebouwde kom/ aansluiting met de weg voorbehouden voor landbouwweg)
 • Maagdomstraat (tot einde bebouwde kom/ aansluiting met de weg voorbehouden voor landbouwweg)
 • Brugstraat
 • Ringstraat
 • Camerveld
 • Yndenbeemd
 • Dorpsstraat (vanaf de aansluiting met de Brugstraat tot de N3 Leuvensesteenweg
 • Elzenstraat
 • Bareelhuis
 • Stationsomgeving (zijstraten van de Stationsstraat - Stationsparkings - verbinding Brugstraat - Stationsstraat)

 

Artikel 2

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met het plaatsen van het bord F4a en F4b op de grens van de zone beschreven onder artikel 1

Alle verkeersborden met betrekking tot snelheidsbeperkingen binnen deze zone worden verwijderd van zodra de borden F4a en F4b op de grens van de zone 30 worden geplaatst

 

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de aanpassing van het snelheidsplan-  uitbreiding zone 30 Vertrijk-Boutersem - goed als aanvulling op het politiereglement.

 

Artikel 4

Deze maatregel is van van toepassing op gemeentewegen en gewestwegen en wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

 

Artikel 5

Eerdere aanvullende reglementen met betrekking tot snelheid in deze zone vervallen.