dossierverantwoordelijke: Nico Dams

bevoegde schepen: Maarten Devroye

 

Feiten en context:

Op zondag 22 september 2024 vindt in Kerkom de jaarlijkse processie plaats. De processie vertrekt omstreeks 10.00 uur aan de Sint-Martinuskerk na de hoogmis van 09u30 en maakt een ommegang langs de Kerkstraat, de Malendriesstraat en de Kerkomsesteenweg.

 

Juridische grond:

Het artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 waarbij gesteld wordt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van tijdelijke verkeersreglementen op het wegverkeer de bevoegdheden het college van burgemeester en schepenen, zoals bepaald in artikel 130bis.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere aanpassingen.

De wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.

Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere aanpassingen.

Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van de Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Het geldende algemeen politiereglement d.d. 24.04.1994 van de gemeente Boutersem en de later door de gemeenteraad goedgekeurde aanvullende politiereglementen.

 

Motivatie:

Om de veiligheid te verzekeren dienen verschillende maatregelen getroffen te worden. Om beperkt verkeer, verboden verkeer en een parkeerverbod te kunnen voorzien is het noodzakelijk een tijdelijke politieverordening op te stellen om de processie vlot te laten verlopen.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

Besluit:

Artikel 1: BEPERKT VERKEER

Op navolgende wegen wordt alle verkeer verboden, uitgezonderd plaatselijk verkeer.

1. KERKOMSESTEENWEG

- Vanaf de Lubbeeksestraat tot huisnummer 278

- Vanaf de Koppeleikenstraat tot de Malendriesstraat

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van nadarhekkens en de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45, herhaald na ieder kruispunt.

2. MALENDRIESSTRAAT

- Vanaf de Boskouterstraat tot Kerkstraat

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van nadarhekkens en de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45, herhaald na ieder kruispunt.

3. KUMTICHSESTRAAT

- Vanaf de Leuvenselaan (grondgebied Tienen) tot de Kerkomsesteenweg

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door nadarhekkens en de verkeersborden C3 met onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer” en het verkeersbord F45, herhaald na ieder kruispunt (ook een hek met borden plaatsen aan de Leuvenselaan (thv Delhaize).

 

Artikel 2: VERBODEN VERKEER

Op navolgende wegen is het aan iedere bestuurder verboden te rijden.

1. KERKSTRAAT

- Vanaf het kruispunt met Kerkomsesteenweg tot aan het kruispunt met de Malendriesstraat.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door nadarhekkens en de verkeersborden C3.

2. KRUISPUNT KERKOMSESTEENWEG TER HOOGTE VAN DE MALENDRIESSTRAAT EN DE KUMTICHSESTRAAT

- Voor de duur van een korte ceremonie aan de kapel gelegen langs dit kruispunt.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van nadarhekkens en de verkeersborden C3, geplaatst op 50 meter voor het kruispunt, geplaatst op de 4 rijbanen (Kerkomsesteenweg (2 zijden), Malendriesstraat en Kumtichsestraat).

 

3. KERKOMSESTEENWEG

- tussen huisnummer 278 en de Malendriesstraat

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door het plaatsen van nadarhekkens en de verkeersborden C3 ter hoogte van huisnummer 278 en ter hoogte van de Malendriesstraat.

4. MALENDRIESSTRAAT

- tussen de Kerkstraat en de Kerkomsesteenweg

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht door nadarhekkens en de verkeersborden C3 in de Malendriesstraat ter hoogte van de Kerkstraat en ter hoogte van de Kerkomsesteenweg.

 

Artikel 3: PARKEERVERBOD

Op navolgende wegen is het verboden te parkeren zoals aangeduid voor elk van deze wegen en dit langs beide zijden van de openbare weg:

1. KERKSTRAAT

- Vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg tot aan het kruispunt met de Malendriesstraat, beide straatzijden

2. MALENDRIESSTRAAT

- Vanaf het kruispunt met de Kerkstraat tot het kruispunt met de Kerkomsesteenweg, beide straatzijden

3. KERKOMSESTEENWEG

- Vanaf het kruispunt met de Binkomstraat tot aan huisnummer 278, beide straatzijden

4. KUMTICHSESTRAAT

- Vanaf het kruispunt met de Kerkomsesteenweg over een afstand van 50 meter, beide straatzijden

5. PLEIN ROND KAPEL TER HOOGTE VAN PASTORIE

- Volledig

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht met de verkeersborden E1 met onderbord, 24 uur op voorhand geplaatst. Langs de Kerkomsesteenweg, ter hoogte van de kapel aan de Kerkstraat, zullen nadarhekkens geplaatst worden.

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.