dossierverantwoordelijke: Nico Dams

bevoegde schepen: Maarten Devroye

 

Feiten en context:

Op zaterdag 31 augustus 2024 vindt een straatfeest plaats in de Groenstraat. Om dit mogelijk te maken dient de Groenstraat tussen nummer 108 en 110 verkeersvrij gemaakt te worden op 31 augustus 2024 tussen 9u00 en 23u00.

 

 Juridische grond:

Het artikel 130 bis van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 waarbij gesteld wordt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de vaststelling van tijdelijke verkeersreglementen op het wegverkeer de bevoegdheden het college van burgemeester en schepenen, zoals bepaald in artikel 130bis.

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere aanpassingen.
De wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het koninklijk besluit van 01 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere aanpassingen.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.

De omzendbrief MOB/2009/01 van de Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen betreffende de gemeentelijke aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer.

Het geldende algemeen politiereglement d.d. 24.04.1994 van de gemeente Boutersem en de later door de gemeenteraad goedgekeurde aanvullende politiereglementen.

 

 Motivatie:

Om het straatfeest mogelijk te maken in de Groenstraat dient er een tijdelijke politieverordening te worden vastgesteld.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

Besluit:

ARTIKEL 1: Verboden verkeer

Vanaf 31/08/2024 tussen 09u00 en 23u00 is het verboden in de Groenstraat tussen nummer 108 en 110 te rijden.

Deze maatregel zal ter kennis worden gebracht borden door middel van C3 verkeersbord op nadarhekkens ter hoogte van Groenstraat 108 en 110. Daarnaast wordt voorsignalisatie voorzien d.m.v. een F45 verkeersbord met C3 verkeersbord en uitgezonderd plaatselijk verkeer, dit op de kruispunten Groenstraat/N3 en de Groenstraat/Lubbeeksestraat.

 

ARTIKEL 2:Parkeerverbod

Vanaf 31/08/2024 tussen 09u00 en 23u00 is het verboden in de Groenstraat te parkeren tussen nummer 108 en 110.

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht door het plaatsen van de verkeersborden E1 met correcte tijdsvork. De parkeerverboden dienen 48 uur op voorhand geplaatst te worden.

 

ARTIKEL 3: plaatsing signalisatie

Het signalisatiemateriaal wordt voorafgaandelijk aan het evenement door de gemeentelijke technische dienst op locatie gebracht. De organisatie staat zelf in om bij start van de opbouw en na afloop van de afbraak de signalisatie te plaatsen volgens de goedgekeurde tijdelijke politieverordening.

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.