dossierverantwoordelijke: Emilie Nijst

bevoegde schepen: Maarten Devroye

 

Feiten en context:

Aanvraag voor het inrichten van een speelstraat in de Groenstraat vanaf huisnummer 72 tot en met huisnummer 58. Dit vanaf 15/08/2024 tot en met 18/08/2024 dagelijks van 12u00 tot 22u00. Het volledige aanvraagformulier en de bijhorende bewonersenquête zijn volledig ingevuld.

 

Juridische grond:

Artikel 22septies van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; dit artikel bepaalt de regels voor het verkeer in speelstraten.

Artikel 9.2bis van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens; dit artikel bepaalt de regels voor het verkeersbord C3 met onderbord "speelstraat".

Reglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 25.03.2021;

Artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet; de gemeenteraad maakt de gemeentelijke politieverordeningen, met uitzondering van de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer bedoeld in artikel 130bis.

Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet; het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.

Het gemeentelijk algemeen politiereglement van 24/04/1994 en latere wijzigingen.

Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968.

MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

 

Motivatie:

Uit het vooronderzoek van de dienst vrije tijd blijkt dat aan de voorwaarden van een speelstraat voldaan is.

De straten zijn meestal te gevaarlijk voor spelende kinderen door het gemotoriseerde verkeer. Er moeten dus maatregelen worden genomen opdat een speelstraat maximale waarborgen qua veiligheid aan de kinderen zou kunnen bieden. Deze situatie brengt, behoudens onvoorziene omstandigheden, de openbare veiligheid niet in gevaar, maar kan niet worden uitgevoerd zonder het treffen van speciale verkeersmaatregelen.

Nathalie Vanden Bempt, Groenstraat 72 is de aanvrager en zal het meterschap van de speelstraat op zich nemen.

De technische dienst wordt gevraagd de nodige signalisatie te leveren.

 

Financiële gevolgen:

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

 

Besluit:

Artikel 1:

Het college keurt de inrichting van de speelstraat Groenstraat van 15/08/2024 tot en met 18/08/2024 van 12u00 tot 22u00 goed.

Artikel 2:

De weggebruikers zullen aan het begin en aan het einde van de speelstraat van deze regeling op de hoogte worden gebracht door middel van de verkeersborden:

         C3 op nadar

         onderborden "speelstraat"

         wegomleggingsborden

voorgeschreven bij KB van 1 december 1975, gewijzigd door het KB van 27 april 1976 e.v. inzake het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Zij zullen door de gemeentelijke diensten geplaatst en onderhouden worden zoals bepaald in het MB van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Disclaimer

Register der bekendmakingen

Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.

Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.